Ådalskolen

En skole er et institutionaliseret læringsfællesskab med liv, udvikling, samhørighed, gensidige forpligtelser, historie, kreativitet, leg, sjov og alvor - og meget, meget mere. Skolegangen er en del af livet, og livet rummer som bekendt det hele.

Ådalskolen er en friskole, som bygger på de grundtvig/koldske menneskesyn og skoletanker, hvor der lægges vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om skolens liv. At skolen er en friskole betyder, at skolen er en sammenslutning af forældre, som påtager sig ansvaret for de overordnede principper for elevernes dannelse og undervisning. Det foregår i samarbejde med skolens elever og lærere.

Undervisningen skal udvikle elevens selvværd, ansvarlighed og samarbejdsevne med respekt for den enkeltes og andres personlighed. Desuden skal eleven have en undervisning, så de når et fagligt niveau, hvorved deres muligheder i det videregående skole- og uddannelsessystem åbnes.

Eleven skal bibringes færdigheder i såvel det boglige som det praktisk/musiske, således at eleven opnår en livsduelighed, og kan gå ud i livet med en selverkendelse, åbne sanser, tro på egne evner og muligheder. Udover i den daglige undervisning, søger vi at indfri disse intentioner via skole/hjem samarbejde, aktiviteter inden- og udenfor skoletiden, fortælling og morgensang.

Det er et fælles ansvar, at eleven trives og kan undervises. Det er forældrenes ansvar, at eleverne møder udhvilede og velforberedte til skoledagen.

Gensidig loyalitet er et vigtigt nøgleord, og eventuelle uoverensstemmelser med skolen bør ikke diskuteres i børnenes påhør.

Ådalskolen, Fangel Friskole, er en selvejende institution, grundlagt i 1873. De godt og vel 140 år betyder historisk bevidsthed og styrke i mødet med nutiden og tilgangen til fremtiden. Vi ved hvem vi er, hvad vi står for, og med den ballast vil vi møde fremtiden.

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året, og forældrene er stemmeberettigede. På generalforsamlingen vælgesbestyrelsen, som konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden. Her deltager ud over bestyrelsen uden stemmeret lederen og en lærerrepræsentant (souschefen).

Bestyrelsen ansætter lederen, som har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige drift.

Tilsynet med undervisningen i relation til undervisningsministeriets krav varetages af to tilsynsførende som vælges på generalforsamlingen.

Tilsigtet ligestilling i bestyrelsen

Det er skolens indstilling, at det er bedst for skolen med en afbalanceret fordeling af kønnenes repræsentation i bestyrelsen, så vidt dette er muligt. Dette ligger helt i tråd med LBK nr. 1678 af 19/12/2013.

I skolens nuværende bestyrelse er kønsfordelingen sådan, at et af syv medlemmer er en kvinde. Der har tidligere været så høj en grad af ligestilling som det er muligt med syv medlemmer.

Bestyrelsen har derfor på et bestyrelsesmøde d. 30. marts 2016 besluttet at opstille og arbejde bevidst mod følgende måltal: Andelen af det underrepræsenterede køn skal udgøre 3 af bestyrelsens 7 medlemmer. Dermed efterkommes bekendtgørelsens krav om minimum 40 pct. og minimum 1/3 af pladserne beklædt af det underrepræsenterede køn. BEK nr. 341 af 22/03/2013, §1, stk. 2, 3 og 4.

Angående tidsrammen er det målet inden næste generalforsamling i 2017 at have fundet et tilstrækkeligt antal kvindelige kandidater, sådan som bestyrelsen også gjorde forud for generalforsamlingen i 2016.

Beslutningsstruktur på baggrund af tillid

Der er stor gensidig tillid og fleksibilitet bestyrelse, ledelse og personale imellem. Formelt set er ledelsesstrukturen meget hierarkisk. Bestyrelsen (forældre) er på mange områder enerådende over skolelederen, som er enerådende over lærerne.

I praksis virker strukturen flad, idet den fungerende leder har ret frie hænder, hvilket går igen ned i hierarkiet til lærerne. Bestyrelsens og ledelsens rolle er reelt at lede, lytte og inspirere samt være bagstopper, skære igennem og eventuelt tage ubehagelige beslutninger i krisesituationer, hvilket der omvendt er almindelig bred forståelse for i personalegruppen.

Kommunikationen op og ned er generelt god og tilliden modsvares af en udpræget personlig ansvarsbevidsthed over for helheden i alle led. Det fungerer godt, så længe det går godt og det gør heldigvis for det meste.

Ådalskolen
Brogårdsvej 75
5260 Odense S

+45 65 96 12 30      kontoret@aada.dk     www.aada.dk/

Tlf. SFO 65 96 33 30